00:05 

Фризыч
You may call me a dreamer, call me a fool... © Kamelot
Третья из свалившихся на мою голову для корректуры / перевода дипломная работа бьёт все рекорды по количеству перлов на страницу текста =) Эту работу я ещё долго буду вспоминать, как образец того, "как это делать не надо", надеюсь, завтра научрук заказчика должным образом оценит скачок в качестве работы, а то перевод, который изначально попал мне в руки, оставляет желать лучшего, конечно...

upd: В 7 утра я геройски доделала корректуру включая финальную вычитку и прочая, и отослала дипломку заказчику =) Не выспавшаяся совсем (всего 2,5 часа сна), уставшая нереально, но довольная, большой и сложной задачей меньше, можно вздохнуть свободнее.

Ну а особо выдающиеся перлы ниже, на самом деле их было в разы больше, я их начала копировать где-то с последней трети, и то только некоторые.

Этим обеспечивается отмеченное требование строгой непротиворечивости норм принимаемых законов и других нормативно-правовых актов положениям Конституции РК, закрепившим ценность человеческой жизни, его естественных прав и свобод, а также законных интересов. Именно на обеспечение полноценного и реально действующего правового статуса человека и гражданина по Конституции РК в первую очередь направлена деятельность казахстанского государства и его правотворческой деятельности в частности.
x
Tím se zajišťuje již načrtnutý požadavek, aby normy neprotiřečily zákonům a jiným normativně-právním usnesením, které jsou Vyššího Řádu a které jsou zaneseny v Ústavě RK, tyto zákony a ustanovení mají vyšší pravomoc, neboť upevňují hodnoty lidského života, přirozených práv a svobod člověka a také jeho oprávněných zájmů . A právě prvořadě na zajištění plnohodnotné a reálné činnosti právního statusu člověka tak, jak je to zaneseno v Ústavě RK, se musíme detailně zaměřit. V následujícím textu se budeme zaobírat působností kazašského státu a jeho zákonodárních činností.
________

Вместе с тем законодательной деятельности первого казахстанского парламента были присущи и определенные недостатки.
x
Současně se zákonodárnou činností prvního kazachstánského parlamentu bylo jeho úkolem, aby určil a zapsal nedostatky v právním systému.
________

Некоторые институты, охватывающие частные отношения при осуществлении банковской деятельности, остались незатронутыми нормами ГК и вообще нормами казахстанского гражданского законодательства.
x
Některé instituty, které se zmocňovaly částečných vztahů při realizaci bankovní činnosti, díky nepozměněným normám Občanského zákoníku zůstaly a dokonce byly potvrzeny většinou norem kazašského občanského zákonodárství.
________

В частности, одним из возможных способов решения задачи обеспечения имущественных прав участников гражданского оборота, которым причинен вред действиями регистрирующих органов, необходимо признать создание гарантийных фондов за счет отчислений из сумм, поступивших за государственную регистрацию.
x
V současnosti je jedním z možných způsobů řešení problému zabezpečení majetkových práv účastníků občanského oběhu, kterým byla způsobena škoda činnými orgány, způsob, jenž by pro účastníky vytvořil garanční fondy. Tyto fondy by po vyčíslení ztrát způsobených státními orgány, poskytly účastníkům odškodné.
________

В связи с изложенным необходимо признать, что в гражданском законодательстве должны быть предусмотрены нормы, в соответствии с которыми обеспечивался бы баланс интересов собственника имущества, утратившего права на недвижимость в результате неправомерных действий третьих лиц, и добросовестного приобретателя.
x
Je třeba uznat, že v občanském zákonodárství musí být předpokládané normy, v jejichž souvislosti by byla zajištěna rovnováha zájmů vlastníků nemovitosti, kteří ztratili práva na nemovitost jako výsledku neoprávněné činnosti třetích stran, a poctivého nabyvatele.
________

Следует отметить, что наибольшее развитие из АПРС во всем мире получил арбитраж (arbitration).
x
Je dobré říci, že se díky Alternativním postupům při rozsouzení sporu nejvíce rozšířila po celém světě arbitráž (arbitration).
________

Одной из таких проблем были взаимоотношения с Генеральной прокуратурой, которая пыталась опротестовать решения третейских судов по существу.
x
Jedny z takových méně podstatných problémů byly vzájemné vztahy s Generální prokuraturou, která se snažila rušit realizaci výsledků smírčích soudů.
________

Разграничение компетенции между третейским судом и международным коммерческим арбитражем проводится не между конкретными арбитражными органами, а по признаку резидента: споры между резидентами рассматриваются третейским судом, споры между сторонами, хотя бы одной из которых является нерезидент, рассматриваются международным коммерческим арбитражем.
x
Rozdělení na smírčí soud a mezinárodní komerční arbitráž nevychází z oddělení kompetencí mezi dva orgány, ale z různých rysů rezidentů: spory mezi obyvateli rozsuzuje smírčí soud, spory mezi stranami, kdy může být jedna strana cizozemská, rozsuzuje mezinárodní komerční arbitráž.
________

Исключение из перечня оснований для обжалования решений третейских судов такого основания, как противоречие принципу законности.
x
Odstranění rozporu s principem zákonnosti. Tento bod se vyskytuje v soupise principů vedoucích k odvolání rozsudku smírčího soudu.
________

Начавшийся с момента распада СССР и обретения Республикой Казахстан независимости процесс формирования новой государственно-правовой системы некоторые ученые-юристы определяют наряду с адекватными процессами других стран СНГ, как восприятие правовых идей и принципов романо-германского права.
x
V momentu, kdy se začala rozpadat SSSR a Republika Kazachstán získala svou nezávislost, odstartovali určití právní znalci proces formování nového státně-právního systému. Tento proces se nejdříve opíral o vývoj v jiných zemích patřících do Společenství nezávislých států, to ilustruje třeba přijetí jejich právních idejí a principů římsko-německého práva.
________

Колониальная политика Российской империи в отношении Казахстана и пришедшая ей на смену советская государственно-правовая система уничтожили казахскую обычно-правовую систему. Российская имперская правовая система, по основным своим характеристикам соответствовавшая распространенной в европейских странах романо-германской правовой системе, определила и форму советского права, что также было рассмотрено выше в пункте о природе советской правовой системы.
x
Koloniální politika Ruského impéria na území Kazachstánu tuto zemi přinutila na přechod do sovětského státně-právního systému a tím zlikvidovala systém kazašského zvykového práva. Ruský imperiální právní systém, jenž se rozšířil i do evropských zemí, kde fungoval římsko-německý právní systém, byl částečně ovlivněn tímto evropským právním systémem , což bylo detailněji rozvedeno v části o sovětském právním systému.
________

В предусмотренных Конституцией случаях Президент как глава государства может принимать указы, имеющие силу закона.
x
Při probírání ústavních návrhů může prezident jako hlava státu vydávat výnosy, které mají hodnotu zákona.
________

Здесь также заимствованные новые правовые ценности были восприняты в качестве наиболее приемлемого варианта развития для нашего общества при отсутствии других моделей общественно¬правового развития, которые можно было бы видеть сегодня на примере других стран.
x
Tak sem nastoupily nové právní hodnoty, které byly přijaty v nejvíce vyhovující variantě, která tak dobře vyhovuje potřebám kazašské společnosti.

:facepalm3:
запись создана: 04.05.2014 в 22:04

@темы: Приколы, Работа

URL
Комментарии
2014-05-04 в 22:20 

Imm
Reality is only a hallucination!
:susp:
сочувствую! там вся работа такая, да?

2014-05-04 в 22:27 

Пражанка
Part of being a big winner is the ability to be a good loser
слушай, ну это реально на цитаты можно разбирать! :laugh:

2014-05-04 в 22:38 

Фризыч
You may call me a dreamer, call me a fool... © Kamelot
Imm, спасибо!
Да, там не то что абзац, а предложение не нуждающееся в корректировке - редкость. И когда вдруг попадается что-то полностью правильно переведённое, это настоящий праздник. Всю работу можно на такие перлы растаскивать...

Пражанка, я более чем уверена, что я ещё пополню эту запись особо выдающимися моментами :laugh:

URL
2014-05-04 в 23:15 

Дрэг
Создавайте о себе мифы. Боги начинали именно с этого(с)
Фризыч,

Удачи с переводом!:)

2014-05-04 в 23:18 

Фризыч
You may call me a dreamer, call me a fool... © Kamelot
Дрэг, спасибо! Какой редкий гость... ;-)

URL
2014-05-04 в 23:29 

Дрэг
Создавайте о себе мифы. Боги начинали именно с этого(с)
Фризыч,

Всегда пожалуйста )

Какой редкий гость... ;-)

Тем более приятно, что меня еще помнят :)

2014-05-04 в 23:58 

Фризыч
You may call me a dreamer, call me a fool... © Kamelot
Дрэг, ;-)

Помню, ещё как помню :-) и на фейсбуке регулярно обновления вижу :-)

Кстати, мне ещё можно ждать ответа на последнее письмо? :-)

URL
2014-05-05 в 00:03 

Дрэг
Создавайте о себе мифы. Боги начинали именно с этого(с)
Фризыч,

Это хорошо) А вот я твои обновления на фейсбуке почему-то не наблюдаю...

Хех, письмо...ну...эээ...напишу непеременно! Когда точно не уверен, но засяду на днях!

2014-05-05 в 00:59 

Фризыч
You may call me a dreamer, call me a fool... © Kamelot
Дрэг, ну, в основном там обновления в виде фото, на которых Твоя жена Тебя отмечает ))

Урррра! Буду с нетерпением ждать ))

URL
2014-05-05 в 01:37 

Дрэг
Создавайте о себе мифы. Боги начинали именно с этого(с)
Фризыч,

Именно так) Поэтому лучше сразу непосредственно смотреть страничку моей жены, вместо моей собственной :)

Ээээ, постараюсь не сильно затягивать !)

2014-05-05 в 02:42 

Фризыч
You may call me a dreamer, call me a fool... © Kamelot
Дрэг, я думаю, это было бы слишком наглым с учётом того, что она меня не знает, и я её по сути тоже нет =)

;-) Могу периодически напоминать, если затягивать будешь :-P

URL
2014-05-05 в 02:53 

Дрэг
Создавайте о себе мифы. Боги начинали именно с этого(с)
Фризыч,

Косвенно она с тобой знакома. Ну смотри сама :)

Договорились! Но все же постараюсь не забыть...

2014-05-05 в 02:59 

Фризыч
You may call me a dreamer, call me a fool... © Kamelot
Дрэг, если косвенно знакома, тогда не так страшно, буду посматривать :-)

Окей ;-)

URL
2014-05-06 в 00:35 

Imm
Reality is only a hallucination!
ты молодец, я бы так точно не смогла))) я, конечно, далеко не знаток чешского языка, но недавно правила эссе для подруги (всего 8 страниц). Под конец у меня задымился мозг, но переписала абсолютно все. Но я знала, что меня ждет, потому что она окончила только полугодовые языковые курсы и учится на заочке в частном ВУЗе, где преподаватели не особо требовательные, поэтомк остальные работы я уже не проверяла и она посылала так, как было)) везде получила зачеты))

2014-05-06 в 01:14 

Фризыч
You may call me a dreamer, call me a fool... © Kamelot
Imm, спасибо)) У меня мозг не то что дымился - он плавился от такого )) Не знаю, правда, от чего больше - от кривого перевода, от порой возникающей откровенной отсебятины, или от того, что у переводящей изначально чешки её чешский язык местами на обе ноги хромал )) Я, когда брала работу на корректуру, не думала, что там настолько плачевно местами =) Радует то, что, судя по предварительной информации, научрук обрадовался новой версии (предыдущая его откровенно разочаровала, оно и неудивительно).

URL
2014-05-07 в 01:56 

Пражанка
Part of being a big winner is the ability to be a good loser
Фризыч, видимо, девочка не особо напрягалась, когда переводила...
судя по предварительной информации, научрук обрадовался новой версии Еще бы! :laugh:

2014-05-07 в 02:27 

Фризыч
You may call me a dreamer, call me a fool... © Kamelot
Пражанка, или не напрягалась, и уровень знаний (языка / -ов в то числе) оставляет желать лучшего...

Как от Славы будет новая информация о мнении научрука, уточню ))

URL
Комментирование для вас недоступно.
Для того, чтобы получить возможность комментировать, авторизуйтесь:
 
РегистрацияЗабыли пароль?

Faded Memories

главная